پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

هر شرکت یا موسسه و یا کسبه (اشخاص حقیقی) موظف است که همه ساله اقدام به پلمپ دفاتر خود نماید که این دفاتر شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل و دارایی می شود. . چنانچه شرکتی اقدام به دفتر پلمپ ننماید ، حسابهای مالی آن شرکت از نظر اداره دارایی مردود بوده و مالیات آن شرکت به صورت علی الراس محاسبه  و منظور می گردد.

پلمپ دفاتر

دفتر روزنامه و دفتر کل:

دفتر روزنامه: به دفتری اطلاق میگرد که تجار و اشخاص حقوقی باید تمام مطالبات و داد و ستدها و نیز هر نوع واردات و صادرات تجارتی خود را در آن دفتر ثبت نمایند.
دفتر کل : در تعریف دفتر کل میتوان گفت دفتر کل دفتری است  که هر نوع شرکت یا موسسه و یا اشخاص حقیقی باید کلیه معاملات خود را هر روز از دفتر روزنامه استخراج و آنها را بر اساس ماهیت جدا کرده و هر کدام  را در صفحه مخصوص خود به طور خلاصه ثبت کند.
دفتر دارائی: دفتری است که تاجر(حقیقی و حقوقی) باید همه ساله از کلیه دارائی های  منقول و غیر منقول خود را با جزئیات کامل در آن ثبت و امضاء نماید.

هر شرکت یا موسسه و یا اشخاص حقیقی که در اداره ثبت به ثبت می رسد ، موظف به اخذ دفاتر پلمپ شده میباشد . (طبق ماده ۶ قانون تجارت ) کلیه بانکها برای عملیات سالیانه خود ، دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفتر دارایی دریافت می کنند ، ثبت صادرات و واردات در دفاتر باید به ترتیب تاریخ صورت گیرد . از تراشیدن ،حک کردن و لاک گرفتن و یا بین سطور نوشتن خودداری گردد،و باید تمام دفاتر پلمپ شده که همه ساله اخذ میگردد،حداقل تا مدت ۱۰  سال می بایست نگه داری گردد.

چگونگی اخذ پلمپ دفاتر جدید

طبق قوانین جدید اداره ثبت دیگر نیازی به مراجعه حضوری افراد جهت پلمپ دفاتر نمیباشد. از مورخه ۱/۱۱/۹۴ کلیه امور مربوط به پلمپ دفاتر به صورت اینترنتی صورت میگیرد.در گام  اول باید اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی درسایت اداره ثبت ثبت گردد ، سپس اقدام به ثبت کردن مشخصات مدیرعامل ، مشخصات کامل شرکت ، شماره ثبت ، شماره ملی شرکت و ادرس شرکت (در همینجا به یک نکته باید اشاره کرد که آدرس شرکت حتما واقعی باشد، زیرا دفاتر پلمپ شده به این آدرس ارسال میگردد) ثبت شود در مرحله بعد رسیده ثبت اظهار نامه همراه با سایر مدارک به اداره پست ارسال میگردد.
چند نکته مهم در مورد پلمپ دفاتر:
۱-مهلت قانونی پلمپ دفاتر حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل میباشد،برای مثال دفاتر سال ۹۵ باید تا حداکثر پایان اسفند ماه سال ۹۴ پلمپ شده باشد.
۲٫ بهتر است متقاضیان محترم حداکثر تا پایان دی ماه هر سال نسبت به پلمپ دفاتر سال بعد اقدام نمایند چون ماههای آخر سال ازدحام خیلی زیاد خواهد بود.

 پلمپ دفاتر به چه صورت  انجام می شود :

شرکتی که جهت گرفتن پلمپ دفاتر قانونی خود به اداره ثبت مراجعه میکند باید اول اظهارنامه خود را ارائه دهد تا برحسب آن تعداد پلمپ دفاتر مشخص شود برگه اظهارنامه را باید مدیرشرکت یا موسسه تکمیل کند ومهرشرکت نیز باقید شماره ثبت شرکت یا موسسه درآن ذکر شود .
حال اگرشرکت یا موسسه ای هنوز مهر مربوطه خود را تهیه نکرده باشد میتوانند جهت اخذ پلمپ دفاتراقدام کند ولی شماره ثبت شرکت حتما باید دربرگه اظهارنامه پلمپ دفاتر قید شود وهمچنین کلیه مشخصات مدیرعامل شرکت وآدرس درآن برگه نوشته شود .
اگرمراجعه کننده نماینده یا وکیل شرکت باشد باید درپایین ورقه مشخصات کامل خود را ذکروکارت شناسایی نیز همراه داشته باشد .بعد ازاخذ دفاترتجاری آن اوراق مربوطه که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر هست را تکمیل وبه اداره ثبت میبریم وبه قسمت پلمپ دفاتر تجاری مراجعه میکنیم .

 

روش ارائه پلمپ دفاتر به مراجع :

الف)دفاتر تجاری را به متصدی مربوطه دردارایی تحویل میدهیم باید به ترتیب ثبت شده باشد .
ب)بعد اظهارنامه پلمپ دفاتر که تکمیل شده ومهروامضا شرکت درآن ثبت شده را تحویل میدهیم وتعداد صفحات دفاتر روزنامه وکل دارایی را درآن ذکرمیشود واگرتعداد دفاتر زیادترازکل و۱روزنامه باشد حتما باید با حرف درشت دربالای اظهارنامه نوشته میشود .آخرین مرحله به این صورت میباشد که برای امضا دفاتربه مسئول پلمپ دفاتر مراجعه میکنیم .وشخص مسئول موظف است که دقت زیادی درتکمیل شدن اوراق اظهارنامه به طور صحیح داشته باشد وتمامی دفاتر با خط خوانا نوشته شده باشد ومهم این است که دفاتر باید سفید باشد ووقتی که ازهمه جهات کنترل شد با تاریخ که هم باحروف هم با عدد نوشته شده است باید امضا گردد.انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر فقط ۱روز زمان میبرد وبین ۲۰تا ۳۰روز زمان لازم دارد تا دفاتر قانونی پلمپ شده توسط اداره پست به دست موکل برسد .برای فرارازمالیات به هیچ وجه توصیه نمیشود که اطلاعات دفاتر قانونی را غیرواقعی ثبت کنیم .زیرا اگر اطلاعات دردفاتر واظهارنامه وارائه مدارک نادرست باشد ویااینکه اظهارنامه رابرای ۳سال ارائه ندهیم دارای مجازات حبس از۳ماه الی ۲سال وجریمه محرومیت ازهمه معافیت های قانونی هستیم.
دفاتر هرسال باید تا پایان اسفندماه سال قبل پلمپ شده باشد وبهتراست متقاضیات حداکثر تاپایان دیماه هرسال نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام نماییم چون درماه های آخرسال ازدحام کاری بیشتراست .

شرایط  اخذ پلمپ دفاتر  :

درابتدا جهت اخذ پلمپ دفاتر باید درسایت اداره ثبت شرکت ها ثبت نام سامانه ای را انجام دهیم وعلاوه برآن فرم اظهارنامه را تکمیل نماییم یعنی اظهارنامه پلمپ دفاتر راازسایت میگیریم وتکمیل مینماییم .این اوراق اظهارنامه را بامدارک شرکت به اداره پست ارسال میکنیم واداره پست دفاتر پلمپ را به آدرس ثبتی شرکت ارسال مینماید .بنابراین اگرشرکت ها دراین مدت زمان تغییرآدرس داشته اند باید نسبت به تنظیم وثبت صورتجلسه تغییرات خود اقدام نمایند تادفاتر ارسالی ازسوی اداره ثبت با مشکل مواجه نشود .

 

مدارکی که جهت پلمپ دفاتر لازم است عبارتند از:

۱-کپی شناسنامه مدیرعامل ومهرشرکت
۲-اگرنماینده یا وکیل شرکت این کاررا انجام میدهد نامه مهروامضا شده شرکت راباید همراه داشته باشد .
۳-آخرین تغییرات ثبتی شرکت درروزنامه رسمی را باید ارائه دهیم .
۴-اظهارنامه پلمپ دفاتر راباید تکمیل کنیم .
۵-درخواست دفاتر تجاری را داشته باشیم .
۶-آدرس دقیق پستی وکد پستی شرکت را ارائه دهیم
طبق ابلاغیه جدید اداره ثبت جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری مودیان گرامی هرچه سریعتربرای اخذ پلمپ دفاتر مالی سال آینده باید اقدام نمایند .
زیرا روال اولیه جهت اخذ پلمپ دفاتر به طور ثبت سامانه ای میباشد که درسایت اداره ثبت شرکتها باید ثبت نام صورت بگیرد سپس فرم اظهار نامه که درسایت است را تکمیل نموده وپرینت آن رامیگیریم ودر کنار مدارک دیگر شرکت به اداره ثبت ارسال میکنیم ودفاتر جدید رابه آدرسی که درثبت سامانه قید شده است ارسال مینماید .وباید توجه داشت به هیچ عنوان آدرس شما نباید سوری باشد زیرا درزمان ثبت سامانه دیگر امکان تغییرآدرس نمیباشد ودفاتر به همان آدرس ارسال خواهد شد .

 

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *