صدور پروانه بهره برداری

صدور پروانه بهره برداری و مراحل اخذ آن

امروزه هر  واحدهای صنعتی که کارهای  مورد نیاز برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز،وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند در خواست صدور پروانه بهره برداری داده و آن را دریافت دارند.


تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول، ونیز تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه می باشد.تشخیص انجام تولید آزمایشی با سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه است.رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وشعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ضروری است

صدور پروانه بهره برداری

فرآیند اخذ پروانه بهره برداری:

 1. اخذ نامه زمین از سازمان شرکت های صنعتی
 2. اخذ زمین بصورت اقساطی ۳۰% نقد ۷۰% اقساط ۳۰ ماهه
 3. ساخت واحد تولیدی
 4. راه اندازی خط و تولید آزمایش
 5. اخذ پروانه بهره برداری

پرسشنامه پروانه بهره برداری (طبق پیوست شماره ۱) توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثرظرفیت تولید بر اساس ماشین آلان منصوبه (طبق پیوست شماره ۲) برای سه شیفت (۲۸۰ روز کاری ،راندمان ۸۰%) وبرای ۵۰۰۰ ساعت برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد.(تعویض واصلاح ظرفیت پروانه های بهره برداری واحدهای موجود بر این اساس و با رعایت ضوابط و معیارهای استقرار صنایع بلامانع است)

در مواردیکه با توجه به ماهیت صنعت، استمرار تولید طی روزهای بیشتری از سال ضرورت دارد،ظرفیت مشابه موارد زیر محاسبه میگردد.
صنایع سیمان (تا ۳۳۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۶۵۰۰ ساعت
صنایع شیشه (تا ۳۶۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۷۰۰۰ ساعت

انجام ظرفیت سنجی توسط کارشناسان سازمان صنایع ومعادن استان یا کارشناسان و مشاوران مورد تائید سازمان صنایع ومعادن استان صورت می پذیرد.
در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خط تولید آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.

تبصره ۳: در مورد واحدهایی که بخشی ازظرفیت کل،آماده بهره برداری باشد. صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش بلامانع است.
کلیه محصولالتی که جزء فرآیند اصلی خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه یا خدمات جانبی خط تولید محسوب می شوند.(مثلاً قالب سازی در یک کارخانه تولید کفش) محصول جانبی تلقی و در پروانه بهره برداری با ذکر ظرفیت و شیفت کاری مطابق بند (۲-۱) میتوانندقیدگردند.
برای واحدهای تولید کننده خودرو، آماده بودن حداقل خط تولید مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهایی برای صدور پروانه بهره برداری الزامی است.
صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ فصل سوم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ موکول به تائید محل استقرار با رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه ۱۸۱۵۴ مورخ ۳/۴/۱۳۶۴ هیات وزیران به حساب شماره ۳۱۰ خزانه یا سازمان امور اقتصادی استان واریز می گردد.
پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی تحویل می گردد.
همچنین رونوشت های آن به همراه تصویر پروانه بهره برداری به واحدهای زیر ارسال می گردد.

 • دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن
 • دفاتر صنایع تخصصی مربوطه
 • اداره کل حفاظت محیط زیست استان – اداره کل کار و امور اجتماعی استان

برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید(اعم از اینکه با محصول قبلی همگن باشد یا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعایت بندهای(۱-۱)الی(۸-۱) ،پروانه بهره برداری جدید صادر می گردد.در پروانه بهره برداری جدید ظرفیت تولید کل محصولات در زمان صدور درج می گردد. در ستون تغییرات نیز ،افزایش /کاهش ظرفیت نسبت به آخرین پروانه درج می گردد.

در ظهر پروانه جدید عبارت زیر درج می گردد:


این پروانه با توجه به اولین پروانه بهره برداری به شماره ………. مورخ ………. صادر، وجایگزین آخرین پروانه بهره برداری به شماره ………….. مورخ………….. می گردد.آخرین پروانه بهره برداری از واحد صنعتی دریافت و روی آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداری جدید به شماره ……….. مورخ …………….. ابطال گردید))، (مطابق پیوست شماره ۷) درج و تصویر آن در سوابق نگهداری واصل به واحد صنعتی عودت می گردد.

صدور پروانه بهره برداری با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (در خصوص کارهای سخت و زیان آور مبنی بر رعایت ایمنی بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهی از ادارات کل کار و امور اجتماعی – بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی استان است.صدور پروانه بهره برداری برای ساخت دستگاه فلز یاب (بر اساس ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی) منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی استان خواهد بود.

تبصره ۴ : تغییر ظرفیت با رعایت ظرفیتهای مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعایت تشریفات ماده ۱ به صورت ظهر نویسی در پروانه بهره برداری قابل اقدام خواهد بود.
تبصره ۵: برای واحدهای دارای کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی مجاز بر اساس بند(۲-۳) صورتجلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ شورایعالی صنایع و در چارچوب ضوابط این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.
تبصره ۶ : ارائه خدمات به واحدهای دارنده کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی نظیر واحدهای دارنده پروانه بهره برداری انجام خواهد شد،ولی تغییر نوع تولید ،توسعه،افزایش عرصع و اعیان و  (برای این واحدها) منوط به انتقال آنها به شهرکهای صنعتی مجاز می باشد.
تبصره ۷ : تاریخ بهره برداری ، عبارت است از تاریخ صدور پروانه بهره برداری

صدور پروانه بهره برداری

هدف : ایجاد وحدت رویه و متناسب سازی صدور پروانه بهره برداری بخش تولید با رویکردهای جدید صنعتی.
دامنه عملکرد: استان ……
تعاریف : کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشد، با رعایت این دستور العمل می‌توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.
مدت زمان انجام کار :برحسب شرایط متغیر است

مراحل صدور پروانه بهره برداری:

 • ثبت درخواست پروانه بهره برداری
 • ثبت نام در سامانه بهین یاب به آدرس الکترونیک behinyab.ir
 • ثبت درخواست الکترونیک و تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداری در سامانه بهین یاب
 • بررسی کارشناسی:
 • سازمان پس از دریافت درخواست متقاضی اقدام به بررسی درخواست می نماید. در صورتی که درخواست مورد تایید باشد کارشناس مربوطه از واحد تولیدی بازدید و نسبت به ظرفیت سنجی اقدام می نماید.
 • استعلام از سازمان های ذیربط:
 • سازمان پس از ظرفیت سنجی نسبت به استعلام از سازمان های ذیربط اقدام می نماید.
 • صدور پروانه بهره برداری:
 • سازمان پس از دریافت مدارک و مستندات و همچنین استعلام های مربوطه بررسی های لازم را انجام داده و نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نماید.

مدارک مورد نیاز:

 • درخواست در سامانه بهین یاب
 • ارائه کپی کارت ملی مدیرعامل
 • اعتبار جواز تاسیس
 • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
 • تصویر پایان کار ساختمانی
 • تصویر قرارداد خرید امتیازهای آب و برق
 • اصل و تصویر فاکتور خرید ماشین آلات
 • قرارداد خرید و اجرای سوله
 • فاکتور خرید مواد اولیه
 • آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیتهای حقوقی
 • پاسخ استعلامهای مربوطه
 • ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL
 • پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۳۱۲۱۸۹۰۰۷ به نام سازمان صنعت، معدن و تجارت نزد بانک ملی ایران
 • پرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال تمبر بانکی

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *