آیین نامه پیمانکاران

آیین نامه پیمانکاران  چه ویژگی هایی دارد ؟

آیین نامه پیمانکاران در آخرین نگارش به ۷ شاخص مهم آن اشاره کرده است که سعی شده در این مقاله به تفصیل به آنها اشاره شود :

آیین نامه پیمانکاران

 

۱هدف و دامنه کاربرد

هدف این دستورالعمل، ارزشیابی کیفیت خدمات و توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران است.

این دستورالعمل، شامل پیمانکاران تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها  می‌شود.

 

۲ تعریف‌ها و مفهوم‌ها

۲-۱- ارزشیابی:

ارزشیابی، فرآیندی است مستمر که در آن سطح کیفیت کارهای در دست اجرا یا اجرا شده و توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران، در مقاطع یا دوره زمانی معینی، طبق این دستورالعمل تعیین می شود.

۲-۲- شاخص ارزشیابی:

عددی است که مرتبه هر یک از پیمانکاران را، در مقایسه با دیگر پیمانکاران نشان میدهد و طبق بند (۵-۴) این دستورالعمل تعیین می شود.

۲-۳- دوره ارزشیابی

فاصله زمانی بین دو ارزشیابی متوالی است. دوره ارزشیابی پیمانکاران چهار سال میباشد.

۲-۴- کمیته بازنگری

کمیته ای مرکب از اشخاص زیر است که وظایف مقرر در بند (۴-۵) این دستورالعمل را برعهده دارد.

  • مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران (رئیس کمیته).
  • یک نفر از کارشناسان پیش کسوت در رشته مربوط به انتخاب معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
  • نماینده انجمن صنفی تخصصی مربوط.

۲-۵- عوامل دست اند رکار ارزشیابی

عوامل دست اندرکار ارزشیابی‌ عبارت‌اند از مشاوران، دستگاه‌های اجرایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفاتر بخشی، سازمانهای استانها، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها) و استانها (طبق تبصره ۱ بند ۴-۵) و کمیته بازنگری که وظایف مقرر در بند (۴-۵) این دستورالعمل را برعهده دارند.

۲-۶- ارزیابی نهایی

ارزیابی که در پایان هر کار پیمانکار صورت می گیرد، ارزیابی نهایی نامیده می شود.

۲-۷- ارزیابی میانی

هر گاه در پایان دوره ارزشیابی، کار پیمانکار به پایان نرسیده باشد برای کارهایی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد و بیشتر، ارزیابی میانی انجام می‌شود.

۲-۸- کار

کار هر پیمانی است که پیمانکار با دستگاه اجرایی منعقد می نماید.

۲-۹- امتیاز عناصر کیفیت

امتیازی است بین صفر تا صد، که از سوی عوامل دست اندرکار ارزشیابی به هر یک از عناصر کیفیت موضوع فرمهای ۱ تا ۴ پیوست داده می شود.

۲-۱۰- امتیاز کیفیت کار

میانگین وزنی امتیازات عناصر کیفیت هر کار است که توسط هریک از عوامل دست اندرکار ارزشیابی به صورت زیر محاسبه می شود.

(   n   تا   I=1)     aibi = امتیاز کیفیت کار

bi  ∑

که در این رابطه a امتیاز هر یک از عناصر کیفیت، b ضریب وزنی آن و n تعداد عناصر کیفیت می باشد.

۲-۱۱- امتیاز متوسط کیفیت کارها

امتیاز متوسط کیفیت کارها، از حاصل تقسیم مجموع امتیاز کیفیت کارها برتعداد آنها به دست می آید.

 

۳- معیارهای ارزشیابی

ارزشیابی پیمانکاران با ارزیابی معیارهایی به شرح زیر صورت می گیرد.

۳-۱- کیفیت خدمات انجام شده پیمانکار شامل دوره ساخت (اجرا و نصب) و آماده سازی برای   بهره برداری

۳-۲- توان مدیریتی و تخصصی

 

۴- وظایف عوامل دست اندر کار ارزشیابی

۴-۱- مشاوران

مشاور فرم شماره یک پیوست این دستورالعمل را، برای پیمانکار مربوط، در انتهای هر سال برای هر پروژه در هر درصد پیشرفت از کار، تکمیل و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال می نماید.

۴-۲- دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی فرم شماره دو پیوست این دستورالعمل را برای پیمانکار مربوط در انتهای هر سال برای هر پروژه در هر درصد پیشرفت از کار تکمیل و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال مینماید.

۴-۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

(دفاتر بخشی، سازمانهای استانها، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها)

دفاتر بخشی، سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها پیوست شماره سه این دستورالعمل را تکمیل و به دفتر نظارت و ارزیابی طرحها ارسال می کند تا پس از بازبینی و اصلاح به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال نماید.

۴-۴- دفتر امور مشاوران و پیمانکاران

۴-۴-۱- ارزیابی توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران مطابق فرم پیوست شماره چهار این دستورالعمل در انتهای دوره ارزشیابی بر اساس مدارک و مستندات مربوط که از پیمانکاران دریافت شده است.

۴-۴-۲- محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی.

۴-۴-۳- اعلام شاخص و ضریب ارزشیابی و رتبه اصلاح شده به پیمانکار بهمراه امتیازهای هر یک از آنان، دو ماه پس از پایان دوره ارزشیابی.

۴-۴-۴- دریافت تقاضای مکتوب و مستدل پیمانکار برای تجدیدنظر و ارجاع به کمیته بازنگری.

۴-۴-۵- اعلام نتایج رسیدگی کمیته بازنگری و تهیه فهرست پیمانکاران، بهمراه شاخص ارزشیابی آنان حداکثر سه ماه از تاریخ درخواست و درج نام پیمانکاران برتر در نشریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

۴-۵- کمیته بازنگری

۴-۵-۱- رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر پیمانکاران در مورد ارزیابی صورت گرفته.

۴-۵-۲- ارزیابی مجدد و موردی کارها به درخواست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان‌ها.

۴-۵-۳- بازنگری فرم‌ها درصورت نیاز و پیشنهاد برای اصلاح آنها به معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

تبصره ۱- برای ارزشیابی پیمانکارانی که توسط سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی می شوند،  وظایف دفاتر بخشی بعهده معاونت بودجه و نظارت، وظایف دفتر نظارت و ارزیابی طرحها و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران بر عهده معاونت فنی سازمان خواهدبود.

تبصره ۲- اعضای کمیته بازنگری در استانها که وظایف مقرر در بند (۴-۵) این دستورالعمل را بر عهده دارد مرکب از اشخاص زیر است:

  • معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رئیس کمیته)
  • یک نفر از کارشناسان خبره استان در رشته مربوط به انتخاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
  • نماینده انجمن صنفی تخصصی مربوط.

 

 

۵- نحوه محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی

 

۵-۱- محاسبه امتیاز توان مدیریتی و تخصصی پیمانکار
 مجموع امتیازهای عناصر کیفیت   = امتیاز توان مدیریتی و تخصصی

تعداد عناصر کیفیت

۵-۲- محاسبه امتیاز کیفیت هر کار پیمانکار

w3 امتیاز سازمان مدیریت + w2  امتیاز دستگاه اجرایی + w1امتیاز مشاور = امتیاز کیفیت هرکار

w1+w2+w3

 

 

ضریب وزنی امتیاز کیفیت کار(مشاور)                       w1=0.55

ضریب وزنی امتیاز کیفیت کار (دستگاه اجرایی)           w2=0.30

ضریب وزنی امتیاز کیفیت کار (سازمان مدیریت)           w3=0.15

تبصره – در صورتیکه نظارت بعهده دستگاه اجرایی باشد فرمهای شماره یک توسط واحد نظارتی دستگاه اجرایی تکمیل خواهدشد و ضرایب وزنی بشرح زیر می باشد:

W1=0.30

W2= 0.40

W3=0.30

۵-۳- محاسبه امتیاز متوسط کیفیت کارها

مجموع امتیازهای کیفیت کارها =امتیاز متوسط کیفیت کارها

تعداد کارها

۵-۴- محاسبه شاخص ارزشیابی

(امتیاز توان مدیریتی و تخصصی) ۱۵/۰ + (امتیاز متوسط کیفیت کارها) ۸۵/۰ = شاخص ارزشیابی پیمانکار

۵-۵- محاسبه ضریب ارزشیابی

 شاخص ارزشیابی =Ce ضریب ارزشیابی

۷۵

 

۶-ضوابط و مقررات ارزشیابی

۶-۱- مشاوران، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفاتر بخشی، سازمانهای استانها، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها) موظفند فرمهای تکمیل شده ارزیابی کارها را در موعدهای مقرر تکمیل و به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال دارند.

۶-۲- پیمانکاران برای منظور ارزیابی توان مدیریتی وتخصصی خود، باید در پایان هر دوره ارزشیابی مدارک و مستندات مربوط به هر کدام از عناصر فرم ۴ پیوست را برای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال نمایند.

۶-۳- در هر دوره ارزشیابی پیمانکارانی ارزشیابی می شوند که طی آن دوره حداقل یک کار قابل ارزیابی نهایی یا میانی در دست اجرا داشته باشند.

۶-۴- شاخص و ضریب ارزشیابی پیمانکاری که طی یک دوره طبق بند ۶-۳ ارزشیابی نشده باشد، شاخص و ضریب دوره قبلی ارزشیابی، خواهدبود.

۶-۵- در مواردی که پیمانکار نسبت به امتیاز ارزیابی کارهای انجام شده تقاضای تجدیدنظر داشته باشد ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ اعلام نتایج ارزیابی به وی، درخواست خود را همراه با مدارک لازم به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال می کند.

۶-۶- اسامی پیمانکارانی که طی دو دوره متوالی، کاری انجام نداده باشند، در فهرست نتایج شاخص و ضریب ارزشیابی پیمانکاران مشخص خواهدشد.

 

۷- تاثیر ارزشیابی

۷-۱- تشویق پیمانکاران برتر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها.

۷-۲- آگاهی عموم از نتایج ارزشیابی با اعلام شاخص ارزشیابی پیمانکاران همراه فهرست اسامی

۷-۳- در نظر گرفتن شاخص ارزشیابی پیمانکاران بعنوان یکی از عوامل در ارجاع کار طبق آیین‌نامه مربوط

۷-۴- تجدیدنظر در رتبه‌بندی، طبق ضوابط آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران

 

 

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *