آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

 

ماده۱- مقررات آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران حاکم بر ارجاع کار در طرح‌هایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) عمرانی تامین شده باشد.

آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

 

ماده۲- واژه ها واصطلاحات زیردرمعانی مربوط بکار میروند

الف- پیمانکار نوع اول: شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در بخش تعاونی و بخش خصوصی ایرانی که صددرصد(۱۰۰%) سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی ودارای اقامتگاه در ایران باشد.

تبصره: شرکت‌هایی که صددرصد(۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی نوع  اول باشد، نوع  اول محسوب می‌شوند.

ب- پیمانکار نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد(۱۰۰%) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداریها، و نهادهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصره:  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد. وبیش از پنجاه درصد(۵۰%)سرمایه آن متعلق به دولت باشد.هر شرکت تجاری که ازطریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ،مادام که بیش از پنجاه درصد(۵۰%)سهام آن متعلق به شرکتهای  دولتی است ،شرکت دولتی تلقی می‌شود. این گونه شرکت‌های دولتی در این آیین‌نامه نوع دوم محسوب می‌شوند.

ج-  پیمانکار نوع سوم: گروه‌های مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب می‌شوند.

د- پیمانکار برتر و شایسته: پیمانکارانی که به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، به عنوان پیمانکار برتر و شایسته برگزیده و در فهرست‌هایی که سالانه از سوی سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر می‌شود، با این عنوان معرفی شوند.

ها- فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت برای  ارزیابی توان اجرای کار، دعوت به عمل می آید.

و- بررسی  توان اجرای کار و تهیه فهرست محدود از پیمانکاران: فرآیندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را ارسال کرده اند، فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه می گردد.

 

ماده۳- تشکیل هیأت ارزیابی پیمانکار درهر دستگاه اجرایی و با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف- مجری طرح

ب- نماینده امور پیمان‌های دستگاه اجرایی

ج- معاون فنی ذیربط یا بالاترین مسئوول فنی دستگاه کارفرما

د- نماینده مشاورکارفرما (مشاور یا مدیر طرح)

ه – نماینده واحد بهره بردار

ماده۴- هیأت ارزیابی پیمانکار وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:

الف- بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت پروژه

ب- تعیین معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازات

ج- بررسی کفایت اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرا

د- بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست پیمانکاران برای دعوت به مناقصه

ماده۵- جلسات هیأت ارزیابی پیمانکار با حضور چهار عضو از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا اتخاذ می گردد، در صورت تساوی آرا، رأی مجری طرح تعیین کننده خواهد بود.

ماده۶- ارجاع کار به پیمانکاران شامل مراحل زیر می‌باشد:

الف – فراخوان نخست

 • دعوت به ارزیابی توان اجرای کار
 • بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست پیمانکاران منتخب برای دعوت به مناقصه
 • برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

ماده۷- دستگاه‌های اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان نخست موظفند ترتیبات زیر را رعایت نمایند:

الف- عنوان پروژه در موافقتنامه طرح قید شده باشد.

 • مطالعات تهیه طرح و طراحی انجام شده و به تصویب رسیده باشد.
 • ساختگاه طرح تعیین شده باشد.
 • هیأت ارزیابی پیمانکار تشکیل شده باشد.

ماده۸- برای فراخوان نخست دستگاه اجرایی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت می‌نماید. پس از تاریخ نشر آگهی، پیمانکار می‌تواند حداکثر تا چهارده روز اسناد ارزیابی توان اجرای کار را خریداری، تکمیل و تحویل نماید. این مدت برای ارجاع کار به صورت بین المللی بیست و چهار روز خواهدبود.

تبصره ۱: درصورتی که تعداد پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده اند، به ده نرسد، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق ارسال دعوتنامه از پیمانکارانی که در فهرست موضوع ماده (۲۲) مجاز شناخته شده اند، دعوت کند. دعوتنامه‌ها حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب هیأت ارزیابی پیمانکار، برای پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت ارسال می گردد. درصورتی که به هر دلیل پیمانکار از دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار منصرف شود، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال اسناد ارزیابی توان اجرای کار به هیأت ارزیابی پیمانکار اطلاع دهد.

تبصره ۲: فراخوان نخست، علاوه بر آگهی روزنامه از طریق شبکه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که برای پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی قابل دسترس باشد، منتشر می‌شود.

تبصره ۳: ارسال دعوتنامه تنها بر اساس فهرست رایانه‌ای دفتر امور مشاوران، پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز خواهدبود.

 

ماده۹- در فراخوان نخست اطلاعات عمومی و کلی طرح در باره  موارد زیر اعلان می‌شود:

الف- معرفی کارفرما، واحد خدمات مشاوره و واحد خدمات مدیریت طرح (درصورت وجود)

 • عنوان و مشخصات کلی پروژه و محل اجرای آن
 • برآورد هزینه اجرای کار
 • رشته و پایه پیمانکار

ه- سایر شرایط اختصاصی به تشخیص دستگاه اجرایی

 • تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار

ماده۱۰- ارزیابی توان اجرای کار پیش از مناقصه رقابتی برگزار می‌شود. پس از اعلان فراخوان نخست، اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی که آمادگی خود را برای پذیرش کار اعلام نموده اند، ارائه می‌شود. از طریق این اسناد، اطلاعات مربوط به ارزیابی توان اجرای کار  به پیمانکار ارائه و از طریق کاربرگ‌های همسان، اطلاعات مربوط از پیمانکار دریافت می‌شود:

ماده۱۱- اطلاعات مورد نیاز به همه پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده اند به طور یکسان ارائه می‌شود، این اطلاعات حداقل شامل موارد زیر است:

الف- گزارش شناخت پروژه

ب – معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات

ج- روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارهای ارزیابی

ماده۱۲-  اطلاعات درخواستی از پیمانکار شامل موارد زیر است:

الف – گواهینامه احراز صلاحیت وکد احراز صلاحیت

ب– امتیاز صلاحیت بر اساس آخرین محاسبه رتبه بندی و احراز صلاحیت

ج– اطلاعات مالی شامل گردش مالی سه سال گذشته

د– کارهای انجام شده در سال‌های گذشته به تفکیک کارهای مشابه با پروژه و موارد دیگر و تأییدات صادر شده برای کارهای مزبور

ها-  فهرست کارکنان کلیدی در کارگاه‌های مهم به همراه سوابق و تخصص هر یک

و– تجهیزات و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع کار

ز– اطلاعات مورد نیاز درباره سازمان اجرایی پیمانکار در اجرای پروژه مربوط

ح– خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه

ط– پیشنهاد نظام مدیریتی مناسب برای اجرای این کار

ی– پیشنهاد نظام کیفی انجام کار

تبصره ۱: درصورتی که برای ارجاع کار اطلاعات تکمیلی دیگری نیاز باشد، کارفرما می‌تواند برای بررسی توان اجرای کار اطلاعات مورد نیاز را از پیمانکار درخواست نماید.

تبصره ۲: درصورت نیاز پروژه به ماشین‌آلات خاص، کارفرما می‌تواند از پیمانکار نحوه تامین ماشین‌آلات یاد شده را درخواست کند.

تبصره ۳: اطلاعات موضوع بندهای (ج)، (ز)، (ح)، (ط) و (ی) تنها برای کارهایی که در حد ظرفیت پیمانکاران پایه ۴ و ۵ باشد، الزامی است.

ماده۱۳- گزارش شناخت پروژه شامل اطلاعات و داده‌های زیر می‌باشد:

الف- عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه

 • سازمان کارفرمایی (کارفرما، مدیریت طرح، واحد خدمات مشاوره و دستگاه نظارت)
 • برنامه زمانی کلی اولیه
 • روش و ترتیبات تامین مالی پروژه

ها- برنامه تدارکاتی پروژه (روش تدارک وتامین‌کالاهایی‌که ساخت آنها بر عهده پیمانکار نخواهد بود و تدارکات خارجی)

 • روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استاندارهای اجرایی
 • اسناد مطالعاتی شناسایی و نقشه‌های فاز یک
 • تسهیلاتی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

ماده۱۴- هیأت ارزیابی پیمانکار موظف است اسناد ارزیابی توان اجرای کار را، از پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و پایه درج شده در فراخوان نخست باشند، دریافت نماید و پس از محاسبه امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند، حداقل هفت پیمانکار را که دارای بالاترین امتیاز بوده و حداقل ۶۵% امتیاز جدول را بدست آورده باشند، برای دعوت به مناقصه به کارفرما معرفی  نماید.

تبصره: درصورتی که تعداد پیمانکاران برگزیده از هفت کمتر باشد، کارفرما می‌تواند آگهی فراخوان نخست را تمدید نماید. در صورتی که کارفرما تمدید مزبور را صلاح نداند، می‌تواند پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را، از طریق ارسال دعوتنامه، دعوت نماید، در هر صورت مستندات ارجاع کار را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد کرد.

ماده۱۵- معیارهای ارجاع کار برای تنظیم جدول ارزیابی توان اجرای کاربه شرح زیراست.

الف- سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار

 • داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات آماده به کار و یا در دسترس
 • مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب

د- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه

ها- قدرت مالی و پشتیبانی

 • بومی‌بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه
 • حسن سابقه در کارهای قبلی

ح- خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه

 • نظام کیفی انجام کار

تبصره۱- هنگام ارجاع کار درصورتی که نیاز به تجهیزات ویژه باشد، پیمانکار می‌تواند به جای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشین‌آلات را همراه اسناد معتبر که اصالت مالکیت آنها را برای موجر اثبات نماید، برای کارفرما ارائه کند.

تبصره ۲: ارجاع کار به شرکت‌های نوع سوم پس از بررسی و تأیید مجدد گواهینامه صلاحیت آنها امکان پذیر خواهد شد.

ماده۱۶- هیأت ارزیابی پیمانکار موظف است بر اساس اولویت‌های اجرایی طرح، جدول امتیازات و ضریب وزنی هر یک از معیارها را با استفاده از جدول شماره پیوست، به همراه اسناد ارزیابی  توان اجرای کار، به پیمانکار ارائه نماید. این جدول حاوی اطلاعات زیر می‌باشد:

الف- معیارهای ارجاع کار

ب- بازه امتیازات هر یک از معیارها

ج- اهمیت وزنی هر یک از معیارها

د- مبانی تعیین امتیاز برای هر یک از معیارها

ماده۱۷- ارجاع کار فقط به پیمانکارانی که دارای گواهینامه صلاحیت معتبر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشند، مجاز است.

تبصره: در صورتی که در رشته موردنظر، پیمانکار دارای گواهینامه وجود نداشته باشد، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صلاحیت تعدادی از پیمانکاران به صورت موردی بررسی و برای فراخوان نخست دعوت می‌شوند.

ماده۱۸- اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی داده می‌شودکه ظرفیت کاری آنها بیشتر از مبلغ برآورد باشد.

تبصره ۱- پیمانکار می‌تواند در مناقصاتی که برآورد آن حداکثر بیش از ۳۰ درصد از مبلغ ظرفیت وی باشد، شرکت نماید، اما در هر صورت هیچگاه نمی‌تواند بیش از یک قرارداد که مبلغ آن بیش از ظرفیت کاری وی است، در دست انجام داشته باشد.

تبصره ۲- ظرفیت پیمانکاران برتر و شایسته می‌تواند در یک دوره ارزشیابی تا دو برابرآنها(از نظر تعداد و مبلغ) افزایش یابد.

ماده۱۹- واگذاری یکجای کار به پیمانکار دیگر ممنوع است. درصورت مشاهده واگذاری به شرح یاد شده، پیمانکار به مدت دو سال از ارجاع کار محروم می‌شود.

ماده۲۰- دستگاه اجرایی، حداکثر یک هفته پس از ارزیابی، گزارش انتخاب پیمانکاران برگزیده شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار روش و نتیجه تعیین امتیازات را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب به دفتر امور مشاوران و  پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش می کند.

تبصره: امکان دسترسی به اطلاعات یاد شده برای ذی نفعان، توسط دستگاه اجرایی فراهم می‌شود.

ماده۲۱-  پیمانکاران برتر و شایسته، حداکثر امتیاز موضوع بندهای، (ج)،  )و )، (ز ) ماده (۱۵)راکسب می‌نمایند.

ماده ۲۲- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله فهرست پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت را به همراه اسامی پیمانکاران برتر و شایسته، ظرفیت کاری، امتیاز پیمانکاران و تعداد کارهای در دست اجرا، و سرجمع قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران را منتشر نماید تا دستگاه‌های اجرایی پیش از ارزیابی توان اجرای کار اسامی، پیمانکاران واجد شرایط را انتخاب نمایند.

تبصره: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ایجاد سایت اینترنتی امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشاوران و پیمانکاران و نتایج مناقصات را فراهم می‌نماید.

ماده۲۳- درصورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکار باید دارای گواهینامه صلاحیت در رشته و ظرفیت کاری برای انجام آن کار باشد.

ماده۲۴-  پیمانکارانی که در یک دوره یکساله بیش از سه بار از شرکت در فراخوان ارجاع کار، درصورت دریافت دعوتنامه، خودداری کنند،می‌بایست دلایل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای بررسی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌کنند. چنانچه کمیته فنی تشخیص صلاحیت، امتناع از کار را ناشی از فقدان توان فنی و اجرایی، ورشکستگی، قصور از وظایف حرفه‌ای و به طور کلی فقدان صلاحیت در ارجاع کار تشخیص دهد، گواهینامه صلاحیت پیمانکار را به مدت یکسال لغو خواهدکرد.

ماده۲۵- اعمالی از قبیل تبانی، هدیه، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما به منظور گرفتن کار و یا اختلال در روند مناقصه ممنوع است. درصورت محکومیت قضایی در رابطه با هر یک از موارد یاد شده، علاوه بر مجازات‌های قانونی، گواهینامه صلاحیت پیمانکار متخلف، به مدت دو سال لغو می‌گردد.

ماده۲۶-  به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمان‌های جداگانه، فقط بر اساس گزارش‌های مصوب مطالعات و طراحی واحدهای خدمات مشاوره مجاز است.

ماده۲۷- در کارهایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف باشد، درصورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه سه در همان رشته باشد، ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می‌شود.

ماده۲۸- پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه حاضر را پس از تصویب کمیته تشخیص صلاحیت تهیه و ابلاغ می کند.

ماده۲۹- پس از یک ماه ازتاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی قبلی ارجاع کار به پیمانکاران و اصلاحیه آن،موضوعتصویب نامه های شماره ۵۶۸۴۸/ت۴۳۵و ۷۷۰۵۴/ت۷۷۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۸لغومی‌گردد.

ماده۳۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت می کند.

 

 

جدول بازه ضریب وزنی معیارهای ارجاع کاربه تفکیک رشته های پیمانکاری 

 

رشته های پیمانکاری
ردیف معیارهایارجاع کار

 

ساختمان آب حمل ونقل صنعت نیرو تاسیسات و مخابرات کاوش های زمینی ارتباطات کشاورزی خدمات
۱ سابقه اجرایی کاردررشته وزمینه کار ۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۲ داشتن تجهیزات وماشین الات آماده بکارویادردسترس ۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۲۰

۳۰

۵

۱۰

۱۰

۲۰

۵

۱۰

۲۰

۴۰

۰

۵

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۳ مدیریت کارآمدوسیستم مدیریتی مناسب برای اجرای کار ۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۲

۵

۴ کفایت کادرفنی وعناصرکلیدی ازنظردانش وتجربه ۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۵ قدرت مالی وپشیبانی ۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۲۰

۳۰

۶ نظام کیفی انجام کار ۵

۱۰

۵

۱۰

۵

۱۰

۱۰

۲۰

۵

۱۰

۱۰

۲۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۵

۱۰

۵

۱۰

۷ بومی بودن پیمانکاروداشتن تجربه درمحل اجرای پروژه ۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۱۰

۲۰

۰

۱۰

۰

۱۰

۵

۱۰

۱۰

۲۰

۵

۱۰

۱۰

۲۰

۲۰

۳۰

۸ حسن سابقه درکارهای قبلی وفقدان سوءپیشینه حرفه ای ۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۹ خلاقیت هاونوآوری ها در کارهای مشابه ۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

۵

۱۵

توضیح :هیات ارزیابی پیمانکاربا توجه به ویژگی هاومشخصات هرپروژه ،ضریب وزنی هریک ازعوامل را،دربازه یادشده درجدول ،تعیین وبه همراه اسنادارزیابی توان اجرایی کاربه پیمانکاران می دهد وپس ازدریافت اسناد ،برای هرپیمانکار به ماخذ (۱۰۰)به ازای هرمعیار ،امتیاز هریک از معیارهارامحاسبه می کند.

امتیازکل ،برابرمجموع حاصلضرب وزنی وامتیاز کسب شده برای هرمعیار خواهد بود .کسب حداقل چهل درصد (۴۰% ) امتیازات ردیف های (۲)و(۴)و(۵)ونیز شصت وپنچ درصد (۶۵%)امتیازکل،الزام است .

اعدادردیف های بالاحداقل واعداد ردیف های پایین حداکثر ضریب وزنی هر عامل می باشدکه هیات ارزیابی پیمانکارمیتواند برای معیار،انتخاب کند.

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *