آیین نامه پیمانکاران

آیین نامه پیمانکاران  چه ویژگی هایی دارد ؟

آیین نامه پیمانکاران در آخرین نگارش به ۷ شاخص مهم آن اشاره کرده است که سعی شده در این مقاله به تفصیل به آنها اشاره شود :

آیین نامه پیمانکاران

 

۱هدف و دامنه كاربرد

هدف اين دستورالعمل، ارزشيابي كيفيت خدمات و توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران است.

اين دستورالعمل، شامل پيمانكاران تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شده سازمان مديريت و  برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها  مي‌شود.

 

۲ تعريف‌ها و مفهوم‌ها

۲-۱- ارزشيابي:

ارزشيابي، فرآيندي است مستمر كه در آن سطح كيفيت كارهاي در دست اجرا يا اجرا شده و توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران، در مقاطع يا دوره زماني معيني، طبق اين دستورالعمل تعيين مي شود.

۲-۲- شاخص ارزشيابي:

عددي است كه مرتبه هر يك از پيمانكاران را، در مقايسه با ديگر پيمانكاران نشان ميدهد و طبق بند (۵-۴) اين دستورالعمل تعيين مي شود.

۲-۳- دوره ارزشيابي

فاصله زماني بين دو ارزشيابي متوالي است. دوره ارزشيابي پيمانكاران چهار سال ميباشد.

۲-۴- كميته بازنگري

كميته اي مركب از اشخاص زير است كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستورالعمل را برعهده دارد.

  • مدير كل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران (رئيس كميته).
  • يك نفر از كارشناسان پيش كسوت در رشته مربوط به انتخاب معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
  • نماينده انجمن صنفي تخصصي مربوط.

۲-۵- عوامل دست اند ركار ارزشيابي

عوامل دست اندركار ارزشيابي‌ عبارت‌اند از مشاوران، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها) و استانها (طبق تبصره ۱ بند ۴-۵) و كميته بازنگري كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستورالعمل را برعهده دارند.

۲-۶- ارزيابي نهايي

ارزيابي كه در پايان هر كار پيمانكار صورت مي گيرد، ارزيابي نهايي ناميده مي شود.

۲-۷- ارزيابي مياني

هر گاه در پايان دوره ارزشيابي، كار پيمانكار به پايان نرسيده باشد براي كارهايي با پيشرفت فيزيكي ۳۰ درصد و بيشتر، ارزيابي مياني انجام مي‌شود.

۲-۸- كار

كار هر پيماني است كه پيمانكار با دستگاه اجرايي منعقد مي نمايد.

۲-۹- امتياز عناصر كيفيت

امتيازي است بين صفر تا صد، كه از سوي عوامل دست اندركار ارزشيابي به هر يك از عناصر كيفيت موضوع فرمهاي ۱ تا ۴ پيوست داده مي شود.

۲-۱۰- امتياز كيفيت كار

ميانگين وزني امتيازات عناصر كيفيت هر كار است كه توسط هريك از عوامل دست اندركار ارزشيابي به صورت زير محاسبه مي شود.

(   n   تا   I=1)     aibi = امتياز كيفيت كار

bi  ∑

كه در اين رابطه a امتياز هر يك از عناصر كيفيت، b ضريب وزني آن و n تعداد عناصر كيفيت مي باشد.

۲-۱۱- امتياز متوسط كيفيت كارها

امتياز متوسط كيفيت كارها، از حاصل تقسيم مجموع امتياز كيفيت كارها برتعداد آنها به دست مي آيد.

 

۳- معيارهاي ارزشيابي

ارزشيابي پيمانكاران با ارزيابي معيارهايي به شرح زير صورت مي گيرد.

۳-۱- كيفيت خدمات انجام شده پيمانكار شامل دوره ساخت (اجرا و نصب) و آماده سازي براي   بهره برداري

۳-۲- توان مديريتي و تخصصي

 

۴- وظايف عوامل دست اندر كار ارزشيابي

۴-۱- مشاوران

مشاور فرم شماره يك پيوست اين دستورالعمل را، براي پيمانكار مربوط، در انتهاي هر سال براي هر پروژه در هر درصد پيشرفت از كار، تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مي نمايد.

۴-۲- دستگاه اجرايي

دستگاه اجرايي فرم شماره دو پيوست اين دستورالعمل را براي پيمانكار مربوط در انتهاي هر سال براي هر پروژه در هر درصد پيشرفت از كار تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مينمايد.

۴-۳- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

(دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها)

دفاتر بخشي، سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها پيوست شماره سه اين دستورالعمل را تكميل و به دفتر نظارت و ارزيابي طرحها ارسال مي كند تا پس از بازبيني و اصلاح به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال نمايد.

۴-۴- دفتر امور مشاوران و پيمانكاران

۴-۴-۱- ارزيابي توان مديريتي و تخصصي پيمانكاران مطابق فرم پيوست شماره چهار اين دستورالعمل در انتهاي دوره ارزشيابي بر اساس مدارك و مستندات مربوط كه از پيمانكاران دريافت شده است.

۴-۴-۲- محاسبه شاخص و ضريب ارزشيابي.

۴-۴-۳- اعلام شاخص و ضريب ارزشيابي و رتبه اصلاح شده به پيمانكار بهمراه امتيازهاي هر يك از آنان، دو ماه پس از پايان دوره ارزشيابي.

۴-۴-۴- دريافت تقاضاي مكتوب و مستدل پيمانكار براي تجديدنظر و ارجاع به كميته بازنگري.

۴-۴-۵- اعلام نتايج رسيدگي كميته بازنگري و تهيه فهرست پيمانكاران، بهمراه شاخص ارزشيابي آنان حداكثر سه ماه از تاريخ درخواست و درج نام پيمانكاران برتر در نشريه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۴-۵- كميته بازنگري

۴-۵-۱- رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر پيمانكاران در مورد ارزيابي صورت گرفته.

۴-۵-۲- ارزيابي مجدد و موردي كارها به درخواست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان‌ها.

۴-۵-۳- بازنگري فرم‌ها درصورت نياز و پيشنهاد براي اصلاح آنها به معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

تبصره ۱- براي ارزشيابي پيمانكاراني كه توسط سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي استانها تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي مي شوند،  وظايف دفاتر بخشي بعهده معاونت بودجه و نظارت، وظايف دفتر نظارت و ارزيابي طرحها و دفتر امور مشاوران و پيمانكاران بر عهده معاونت فني سازمان خواهدبود.

تبصره ۲- اعضاي كميته بازنگري در استانها كه وظايف مقرر در بند (۴-۵) اين دستورالعمل را بر عهده دارد مركب از اشخاص زير است:

  • معاون فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (رئيس كميته)
  • يك نفر از كارشناسان خبره استان در رشته مربوط به انتخاب رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.
  • نماينده انجمن صنفي تخصصي مربوط.

 

 

۵- نحوه محاسبه شاخص و ضريب ارزشيابي

 

۵-۱- محاسبه امتياز توان مديريتي و تخصصي پيمانكار
 مجموع امتيازهاي عناصر كيفيت   = امتياز توان مديريتي و تخصصي

تعداد عناصر كيفيت

۵-۲- محاسبه امتياز كيفيت هر كار پيمانكار

w3 امتياز سازمان مديريت + w2  امتياز دستگاه اجرايي + w1امتياز مشاور = امتياز كيفيت هركار

w1+w2+w3

 

 

ضريب وزني امتياز كيفيت كار(مشاور)                       w1=0.55

ضريب وزني امتياز كيفيت كار (دستگاه اجرايي)           w2=0.30

ضريب وزني امتياز كيفيت كار (سازمان مديريت)           w3=0.15

تبصره – در صورتيكه نظارت بعهده دستگاه اجرايي باشد فرمهاي شماره يك توسط واحد نظارتي دستگاه اجرايي تكميل خواهدشد و ضرايب وزني بشرح زير مي باشد:

W1=0.30

W2= 0.40

W3=0.30

۵-۳- محاسبه امتياز متوسط كيفيت كارها

مجموع امتيازهاي كيفيت كارها =امتياز متوسط كيفيت كارها

تعداد كارها

۵-۴- محاسبه شاخص ارزشيابي

(امتياز توان مديريتي و تخصصي) ۱۵/۰ + (امتياز متوسط كيفيت كارها) ۸۵/۰ = شاخص ارزشيابي پيمانكار

۵-۵- محاسبه ضريب ارزشيابي

 شاخص ارزشيابي =Ce ضريب ارزشيابي

۷۵

 

۶-ضوابط و مقررات ارزشيابي

۶-۱- مشاوران، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دفاتر بخشي، سازمانهاي استانها، دفتر نظارت و ارزيابي طرحها) موظفند فرمهاي تكميل شده ارزيابي كارها را در موعدهاي مقرر تكميل و به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال دارند.

۶-۲- پيمانكاران براي منظور ارزيابي توان مديريتي وتخصصي خود، بايد در پايان هر دوره ارزشيابي مدارك و مستندات مربوط به هر كدام از عناصر فرم ۴ پيوست را براي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال نمايند.

۶-۳- در هر دوره ارزشيابي پيمانكاراني ارزشيابي مي شوند كه طي آن دوره حداقل يك كار قابل ارزيابي نهايي يا مياني در دست اجرا داشته باشند.

۶-۴- شاخص و ضريب ارزشيابي پيمانكاري كه طي يك دوره طبق بند ۶-۳ ارزشيابي نشده باشد، شاخص و ضريب دوره قبلي ارزشيابي، خواهدبود.

۶-۵- در مواردي كه پيمانكار نسبت به امتياز ارزيابي كارهاي انجام شده تقاضاي تجديدنظر داشته باشد ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ اعلام نتايج ارزيابي به وي، درخواست خود را همراه با مدارك لازم به دفتر امور مشاوران و پيمانكاران ارسال مي كند.

۶-۶- اسامي پيمانكاراني كه طي دو دوره متوالي، كاري انجام نداده باشند، در فهرست نتايج شاخص و ضريب ارزشيابي پيمانكاران مشخص خواهدشد.

 

۷- تاثير ارزشيابي

۷-۱- تشويق پيمانكاران برتر از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استانها.

۷-۲- آگاهي عموم از نتايج ارزشيابي با اعلام شاخص ارزشيابي پيمانكاران همراه فهرست اسامي

۷-۳- در نظر گرفتن شاخص ارزشيابي پيمانكاران بعنوان يكي از عوامل در ارجاع كار طبق آيين‌نامه مربوط

۷-۴- تجديدنظر در رتبه‌بندي، طبق ضوابط آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانكاران

 

 

جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *